با حضور کارشناسان مجرب و متخصص تاسيسات دانشگاه صنعتي اصفهان به صورت هفتگي برگزار مي شود و علاوه بر بررسي و تصميم گيري در خصوص مسائل تاسيساتي دانشگاه با استماع گزارش ها و پيشنهادهاي فني شرکت هاي دست اندرکار موضوع انرژي به صورت هفتگي در جلسات کميته، موضوع مميزي و بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي در دانشگاه را پيگيري و بسته هاي پيشنهادي را به صورت فصلي به رياست محترم دانشگاه صنعتي ارائه مي نمايد.

تحت نظارت وف بومی