کميته فني :
کميته اي متشکل از کليه کارشناسان دفتر فني دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد که با تشکيل جلسات هفتگي منظم و مستمر موارد ذيل را پيگيري مي نمايد:

  • بررسي و تصميم گيري در خصوص مسائل فني پروژه ها
  • ارائه گزارش هاي پيشرفت فيزيکي پروژه ها توسط مجريان

( مجري : کارشناسي که کليه مسئوليت هاي اجرايي و مالي يک پروژه از مطالعات تا تحويل قطعي را به عهده دارد. )

  •  پيگيري مصوبات اجرايي مربوط به پروژه هاي مجريان
  • ارائه سمينارهاي آموزشي و کاربردي توسط همکاران

       و ......
 

تحت نظارت وف ایرانی