کميته آموزش :
متشکل از 5 نفر از کارشناسان دفتر متولي موضوع برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و بلند مدت به منظور ارتقاء سطح علمي و مهارتي کارشناسان و تعالي سازماني مي باشد که به صورت هفتگي جلسات تخصصي برگزار نموده و علاوه بر آموزشهاي مستمر ماهيانه تا کنون دوره هاي عمومي زير را نيز برگزار کرده اند :

  1. فهرست بها و شرايط عمومي پيمان
  2. مديريت ادعا
  3. مهارتهاي نظارت کارگاهي

تحت نظارت وف ایرانی