دفتر فني دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 53 تشکيل گرديد و با جذب پرسنل فني و تخصصي و با تجربه زير نظر مجري طرح (رياست محترم دانشگاه) آغاز به کار نمود. اين دفتر پس از تأمين بودجه توسط دفتر طرح برنامه و بودجه نسبت به جذب مشاوران براي طراحي پروژه ها و در مرحله بعد جذب پيمانکاران براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه اقدام مي نمايد. پرسنل شاغل در دفتر فني شامل کارشناسان، ناظران عاليه و ناظران مقيم مي باشند.
از وظايفي که در حال حاضر به عهده دفتر فني است مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- نگهداري و نوسازي ساختمان و تأسيسات موجود
2- تعميرات اساسي و اصلاح زيرساختهاي فرسوده دانشگاه
3- انجام مطالعات و احداث و توسعه فضاهاي آموزشي، اداري، ورزشي و رفاهي جديد
4- انجام مطالعات و بررسي هاي طرح جامع و پرديس دانشگاه
5- تهيه نقشه GIS دانشگاه
6- ارتقاء سطح کيفي اجرا و نظارت در دانشگاه
7- امکان سنجي و استفاده از تکنولوژيهاي نوين ساختمان
8- بهينه سازی و کاهش ميزان مصرف انرژي در دانشگاه
9- شناسايی و بکارگيری مشاوران و پيمانکاران واجد شرايط

تحت نظارت وف ایرانی