مجتمع آموزشي و فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در بهشهر  روستاي زاغمرز جاده بندري امير آباد جنب هتل مرواريد (صدرا) و در ساحل دريا واقع شده است و مشخصات آن به شرح ذيل است .

- كل مساحت مجتمع حدود سه هكتار وداراي سند  شش دانگ (عرض زمين 100 متر و طول زمين 300 متر)

- فضاي سبز و درختكاري حدود دو هكتار با تاسيسات آبياري

- چهار حلقه چاه آب آشاميدني و يك حلقه چاه بزرگ آب فضاي سبز

- دو منبع آب زميني و هوايي -

سالن همايش براي برگزاري مراسم  به مساحت 410 متر مربع با ظرفيت 400 نفر

- رستوران به مساحت 436 كه با ظرفيت 300 نفر

تحت نظارت وف بومی